Informatieplicht voor bedrijven per juli 2019

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (inrichtingen) om energie te besparen. In 2019 verandert deze regelgeving. Naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er een informatieplicht voor bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken.

De CleanCampagne helpt bedrijven om minimaal te voldoen aan de wettelijke verplichting. We lichten de energiehuishouding van je bedrijf door en geven advies specifiek voor jouw situatie. Goede voorbeelden geven we een podium zodat andere ondernemers hiervan kunnen leren.

Wat betekent de informatieplicht?
Valt je bedrijf of instelling onder de informatieplicht? Dan moet je uiterlijk 1 juli 2019 aan het bevoegd gezag rapporteren welke energiebesparende maatregelen je hebt genomen. Als uitgangspunt gebruik je de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) voor jouw bedrijfstak. Deze bevat energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.

Na de eerste rapportage in 2019 moet je om de vier jaar jouw bevoegd gezag informeren over de genomen maatregelen in je inrichting. Voor de rapportage van de informatieplicht is vanaf begin 2019 het eLoket van RVO.nl beschikbaar.

Toezicht en handhaving
Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de wettelijke energiebesparingsplicht én informatieplicht. Dat is in principe de gemeente waarbinnen jouw bedrijf of instelling is gevestigd.

Het bevoegd gezag kan haar handhaving- en toezichtstaken aan een omgevingsdienst hebben gedelegeerd. Bij grote, complexe bedrijven is de provincie veelal het bevoegd gezag.

Bron: RVO