Wat betekent de informatieplicht energiebesparing voor bedrijven?

Omdat eerdere inspanningen onvoldoende zijn gebleken om tot energiebesparing over te gaan wordt er vanwege het maatschappelijk belang nu gekozen om andere handvatten op te nemen. Met de informatieplicht wordt een striktere handhaving en toepassing van de energiebesparingsverplichting mogelijk.

Een belangrijk obstakel voor een efficiënte handhaving is dat het bevoegd gezag nu geen inzage heeft in de wijze waarop bedrijven aan de energiebesparingsverplichting voldoen. De ondernemer wordt daarom verplicht om door middel van een melding het bevoegd gezag te informeren welke energiebesparende maatregelen zijn getroffen. Deze wordt door het bevoegd gezag gebruikt om te controleren of aan de energiebesparingsplicht is voldaan.

Erkende bespaarmaatregelen
Deze melding kan zeer eenvoudig zijn. In de Activiteitenregeling milieubeheer is per branche een lijst met bespaarmaatregelen opgenomen (de Erkende Maatregelen Lijst, of EML). Een bedrijf is niet verplicht deze maatregelen te nemen, maar als alle voor de bedrijfsactiviteiten toepasselijke maatregelen op deze lijst zijn uitgevoerd, wordt in ieder geval aan artikel 2.15 van het besluit voldaan. In een dergelijk geval kan in de melding worden volstaan met de kennisgeving dat deze maatregelen zijn uitgevoerd. De erkende maatregelenlijsten zullen periodiek geëvalueerd en aangepast worden.

Afwijken van erkende maatregelen
Wanneer een bedrijf ervoor kiest om af te wijken van de EML, geldt een aanvullende voorwaarde aan de melding. Voor elke erkende maatregel toepasselijk bij zijn bedrijfsactiviteiten die niet wordt toegepast in het bedrijf wordt een aanvullende motivering gevraagd. Wanneer er een maatregel is getroffen ter vervanging van de afzonderlijke maatregel op de EML moet gemotiveerd worden of die maatregel ten minste een gelijkwaardig energiebesparend effect behaalt. Het bedrijf kan bijvoorbeeld verregaande of meer innovatieve maatregelen getroffen hebben dan andere bedrijven in zijn sector. Of vergelijkbare maatregelen als de maatregelen van de EML, die beter passen in de concrete bedrijfssituatie.

Het is aan de hand van de onderbouwing en motivering aan het bevoegd gezag om te bepalen of er voldaan wordt aan de meldingsverplichting en energiebesparingsverplichting wanneer afgeweken wordt van de Erkende Maatregelen. Een tekort aan financiële middelen kan geen argument zijn voor het niet nemen van een maatregel met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. De uitgebreide motivering in de melding geldt alleen voor zover wordt afgeweken van de EML-lijst. Als er bijvoorbeeld vijf maatregelen van de EML op een organisatie van toepassing zijn en er vier zijn getroffen, wordt alleen voor de afwijkende maatregel beargumenteerd of er maatregelen zijn genomen met een gelijkwaardig energiebesparend effect.

1 juli 2019 eerste melding informatieplicht
De melding moet uiterlijk op 1 juli 2019 voor de eerste maal gedaan zijn. Dit is noodzakelijk om nog een bijdrage te kunnen leveren aan het behalen van de landelijke energie- en klimaatdoelen voor 2020. Tevens is het haalbaar om op deze manier bedrijven tot energiebesparing te bewegen en de doelen te halen. Na 1 juli 2019 wordt iedere vier jaar een nieuwe melding gedaan. Door de ontwikkeling van de techniek is de verwachting dat in de toekomst steeds meer maatregelen een korte terugverdientijd hebben. Daardoor zullen naar verloop van tijd meer maatregelen moeten worden getroffen om te voldoen aan de energiebesparingsplicht.

Informatieplicht beter te handhaven
De informatieplicht creëert duidelijkheid voor het bevoegd gezag welke maatregelen zijn genomen. De energiebesparingsplicht wordt daardoor beter handhaafbaar en er komt meer inzicht in de doelgroep. Door de informatieplicht wordt voor het bevoegd gezag ook mogelijkheid geboden toezicht te houden op de informatieplicht en in hoeverre de ondernemer voldoet aan de genomen energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder te hebben toegepast.

Andere voordelen
De beperkte extra administratieve lasten en concretisering van reeds bestaande investeringslasten die volgen uit deze wijziging staan in verhouding tot het doel. De doelstellingen uit het Energieakkoord komen weer binnen bereik, publieke handhavingsmiddelen zullen efficiënter ingezet kunnen worden en de verhoogde energiebesparing zal leiden tot positieve milieueffecten. Terugverdientijden van vijf jaar of minder betekenen lage of zelfs negatieve maatschappelijke kosten per vermeden ton CO2.

Bron: Klimaatplein